Vysvětlivky

 

Co je to autosomálně recesivní dědičnost?

Některé nemoci se dědí autosomálně recesivním způsobem. To znamená, že pes musí zdědit dvě změněné (mutované) kopie určitého genu (tj. po jedné změněné kopii genu dostane zároveň od obou svých rodičů) k tomu, aby se nemoc projevila.

Pokud pes zdědí pouze jednu změněnou kopii a druhou kopii genu má normální, je ve většině případů jen zdravým přenašečem („heterozygotem“), protože normální kopie genu funkčně kompenzuje kopii změněnou (mutovanou). U tohoto psa se genetická porucha neprojeví a je tedy přenašečem jedné změněné kopie genu.

Jsou-li oba rodiče přenašeči mutace ve stejném genu, mohou předat svým potomkům buď normální nebo mutovaný gen. K přenosu dochází zcela náhodně s pravděpodobností 1:1

 

 


Co je to autosomálně dominantní dědičnost?

Některé vlastnosti se předávají dominantním způsobem. To znamená, že každý zdědí jednu normální kopii určitého genu a jednu změněnou neboli mutovanou. Tato mutovaná kopie převáží svým vlivem nad zdravou kopií genu, a proto se u postiženého jedince projeví genetické onemocnění. Podle toho, který gen je mutován, se projeví odpovídající onemocnění.

Některá autosomálně dominantní onemocnění se projeví ihned po narození, zatímco jiná až v dospělosti – ta se nazývají onemocnění s pozdním nástupem.

Nemocný pes může svému potomkovi předat normální nebo mutovaný gen se stejnou pravděpodobností. Z tohoto důvodu každý jeho potomek zdědí mutovaný gen a tím i onemocnění s 50% šancí.

Rovněž pravděpodobnost, že potomek od svého nemocného rodiče zdědí normální gen, je 50%. V tomto případě však potomek ani jeho budoucí potomci nebudou trpět touto chorobou.


Co je to polygenní dědičnost?

Na vzniku znaku se podílí více genů malého účinku a vliv má i vnější prostředí (potrava, pohyb......). Alely buď mohou mít podíl na základní hodnotě znaku (neutrální alely), nebo tuto základní hodnotu nějakým způsobem upravují (aktivní alely).  Tato dědičnost se projevuje u DKK, DLK, OCD..........

 

Nikola Kratochvílová 2013